Hurtigbestilling

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed 

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra La Vida ApS, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Tilbud 

Alle tilbud er uden undtagelse afgivet med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 4. Afgiver La Vida ApS tilbud, hvorpå der ikke er knyttet en acceptfrist, er tilbuddet bortfaldet senest kl. 12.00, 14 dage fra tilbuddets datering.

Ordrer 

Køber er berettiget til at annullere en ordre frem til 20 dage efter, ordren er bekræftet med La Vida ApS, mod at køber betaler 20 procent af købsprisen på de varer, der annulleres. Kompensationen på 20 procent af de annullerede varers købspris skal betales senest samtidig med annullationen af de pågældende varer.

Mellemsalg 

I perioden frem til købers accept er kommet frem til La Vida ApS, er La Vida ApS uden undtagelse berettiget til at råde over det solgte ved at sælge de til køber tilbudte varer til tredjemand. Sælges det tilbudte til tredjemand, bevirker det, at tilbuddet over for køber bortfalder. La Vida ApS skal, såfremt den oprindelige køber fremsender accept, uden ugrundet ophold meddele denne, at det tilbudte er solgt med den virkning, at tilbuddet er bortfaldet.

Pris 

Priser oplyst af La Vida ApS er eksklusiv dansk moms samt skatter, told eller afgifter, der måtte blive pålagt salgsgenstanden som følge af levering fra La Vida ApS, Danmark. I tilbud er priserne angivet i kundens møntfod, med mindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem.La Vida ApS tager forbehold for ændringer af aftalte priser, idet priserne bl.a. er baseret på aftaler i udenlandsk valuta, import- og toldomkostninger. La Vida ApS kan derfor regulere prisen, indtil tidspunktet for levering som følge af ændringer i de anførte forhold, herunder men ikke udelukkende ændring i valutakurser. Det er de på tilbudstidspunktet gældende kurser og takster, som er udgangspunktet, og reguleringer sker ud fra dette.Køber har krav på dokumentation for prisreguleringen i tilfælde af, at prisen reguleres med over 3 procent. La Vida ApS tager forbehold for taste- og trykfejl ved prisangivelser, og de i La Vida ApS markedsføringsmateriale anførte priser er alene af vejledende karakter.Alle priser oplyst af La Vida ApS er, såfremt intet andet fremgår, ekskl. fragtomkostninger og gebyrer. Vedrørende ordrer til Danmark eller Sverige pålægges der et ekspeditionsgebyr på DKK 100 på alle ordrer under en værdi af, eller omregnet til en værdi af DKK 1.000 ekskl. moms og afgifter. Vedrørende ordrer til Norge pålægges der et ekspeditionsgebyr på NOK 125 på alle ordrer under en værdi af, eller omregnet til en værdi af NOK 1.500.

Betaling 

Betaling skal senest ske på den dato, fakturaen anfører som sidste rettidige betalingsdag. Er der ikke anført en sidste rettidig betalingsdag på fakturaen, skal der ske kontant betaling på leveringstidspunktet. Udskydes levering som følge af købers forhold, skal køber alligevel betale det imellem parterne aftalte indenfor betalingsfristen, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. La Vida ApS er berettiget til at beregne renter ved for sen betaling samt pålægge rykkergebyr i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Der pålægges renter svarende til den til enhver tid gældende procesrente. Det er aftalt parterne imellem, at køber ikke er berettiget til at modregne i den aftalte købesum, medmindre La Vida ApS skriftligt og forinden accept har anerkendt modkravet. Aftages varer ikke til det imellem parterne aftalte tidspunkt, kan La Vida ApS, efter at have meddelt køber en frist på 5 dage til at aftage de pågældende varer, sælge disse til anden side for købers regning og samtidig kræve omkostninger til oplagring erstattet ved køber. Aftager køber ikke varerne rettidigt, henlægger disse for købers risiko og regning.

Ejendomsforbehold 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, frem til der er sket effektiv betaling af den imellem parterne aftalte købesum inkl. omkostninger. Ejendomsforbeholdet fastholdes, selvom det solgte omdannes eller bearbejdes, hvorefter ejendomsforbeholdet omfatter de omdannede eller bearbejdede genstande svarende til værdien af det solgte.

Levering 

Levering foretages medmindre andet skriftligt aftales ab fabrik. Leveringstiden er fastsat af La Vida ApS efter bedste skøn henset til de ved aftalens indgåelse foreliggende omstændigheder. En af La Vida ApS udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage fra det aftalte leveringstidspunkt skal anses om værende rettidig levering. La Vida ApS er forpligtet til at give besked hurtigst muligt ved udsættelse af leveringstiden. Forsinkelse med levering grundet force majeure berettiger La Vida ApS til at udsætte tidspunktet for leverance, til force majeure ikke længere foreligger, dog kan parterne uden ansvar annullere købet, såfremt tilstanden varer udover 60 dage fra det aftalte leveringstidspunkt. La Vida ApS er desuden berettiget til at hæve købet ansvarsfrit, såfremt force majeure tilstanden medfører vareknaphed eller prisændringer på over 5 procent.

Emballage 

Emballering og pakning sker på købers regning, såfremt intet andet skriftligt er aftalt parterne imellem. Ønsker køber særlig emballage, skal køber levere denne. Pakning og emballering i købers egen emballage sker for købers regning og risiko. La Vida ApS er berettiget til at fakturere køber for en byttepalle, såfremt køber ikke udleverer en sådan i tilsvarende kvalitet som den levede til fragtselskabet ved modtagelsen.

Specifikationer 

Det købte leveres med de af producenten udarbejdende tegninger og specifikationer uden ansvar for La Vida ApS.

Mangler og reklamation 

Når det købte leveres, skal køber straks gennemgå det leverede i henhold til ordentlig forretningsbrug. I tilfælde af at køber ønsker at påberåbe sig en mangel, skal køber straks reklamere skriftligt overfor La Vida ApS. I reklamationen skal køber anføre, hvilke mangler der påberåbes. Har køber opdaget en mangel, eller burde køber have opdaget denne, og der ikke reklameres straks og skriftligt som anført, har køber fortabt retten til at påberåbe sig manglen. La Vida ApS har, såfremt manglen anerkendes, ret til at omlevere eller afhjælpe efter La Vida ApS’ valg. En mangel skal for at kunne gøres gældende overfor La Vida ApS være gjort gældende senest 6 måneder efter leveringstidspunktet. Enhver konstruktiv eller destruktiv ændring af det solgte af køber eller dennes kunde fritager La Vida ApS for ethvert ansvar eller forpligtelse.

Ansvarsbegrænsning 

Erstatningskrav mod La Vida ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den pågældende salgsgenstand eller købsaftale, hvortil det erstatningsansvarspådragende forhold kan henføres. Erstatning for indirekte tab, herunder – men ikke udelukkende – finansieringsomkostninger, tabt udnyttelse af resurser, driftstab, kan ikke gøres gældende over for La Vida ApS. Skyldes manglende levering force majeure, kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for La Vida ApS. Under force majeure henhører enhver leveringshindring, som La Vida ApS på aftaletidspunktet ikke med rimelighed kunne forudse og forvente for den pågældende leverance, herunder – men ikke udelukkende – leverandørsvigt, vareknaphed, arbejdsnedlæggelse, blokader, forbud mod import eller eksport, valutarestriktioner, toldrestriktioner og barrierer, naturkatastrofer, transporthindring og IT-nedbrud. La Vida ApS kan påberåbe sig force majeure, hvis udgiften til alternativ leverance inklusiv eventuel alternativ leveringsform overstiger den aftalte købesum. Reklamerer køber over forsinkelse, skal La Vida ApS inden 5 hverdage efter reklamationen meddele køber, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure. Har La Vida ApS ikke leveret salgsgenstanden senest 60 dage efter modtagelse af købers reklamation, kan køber træde tilbage fra købsaftalen. Træder køber tilbage fra købsaftalen, kan køber ikke rette noget krav mod La Vida ApS, bortset fra tilbagebetaling af en eventuelt forudbetalt købesum. La Vida ApS kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands påberåbelse af, at salgsgenstanden udgør en overtrædelse af immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand.

Produktansvar 

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. La Vida ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i relation hertil. Ethvert krav fremsat mod La Vida ApS som følge af produktansvar er begrænset til det beløb, som La Vida ApS måtte kunne få udbetalt fra sin leverandør eller producenten.

Returvarer 

I tilfælde hvor køber ønsker at returnere det solgte eller dele heraf, skal der, forinden varerne returneres, foreligge en skriftlig aftale herom med La Vida ApS. I mangel af skriftlig aftale herom vil de pågældende varer blive afvist. Såfremt der er indgået skriftlig aftale om at returnere varer til La Vida ApS, modtages disse alene retur, så- fremt varerne er i original emballage, og forsendelsen sker på købers regning og risiko. I de tilfælde hvor de pågældende varer er returneret med henblik på reparation eller ombytning, er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente varerne efter La Vida ApS’ meddelelse herom.

Transport 

La Vida ApS er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter i henhold til parternes aftale til tredjemand. Køber er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser til tredjemand uden La Vida ApS forudgå- ende skriftlige accept.

Tvister 

Enhver tvist, der ikke kan løses mindeligt, skal afgøres ved de ordinære domstole ved La Vida ApS værneting efter dansk ret. La Vida ApS er berettiget til at lade en tvist afgøre ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen, såfremt La Vida ApS måtte ønske dette.